ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

(ook handelend onder Beerens Group ) EN DEELNEMINGEN, te weten : Beerens Winkelinterieurs BV, Beerens Interieurs BV, Beerens Interieurbouw BV en Beerens Projectinrichting BV, gevestigd en kantoorhoudende te Rijen, gemeente Gilze en Rijen, aan de Europalaan nr. 2.

Artikel 1:
1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Beerens Groep B.V. en een wederpartij waarop Beerens Groep B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door de partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
1.2 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere opdracht, aanbieding en overeenkomst tussen Beerens Groep B.V. en een wederpartij waarop Beerens Groep B.V. deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Partijen sluiten de toepasselijkheid van artikel 6:225 lid 3 BW uit voor gevallen waarin ook de wederpartij naar haar algemene voorwaarden verwijst.
1.3 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Beerens Groep B.V., voor de uitvoering waarvan Beerens Groep B.V. van de diensten van derden gebruik maakt.
1.4 Indien een wederpartij van de algemene voorwaarden van Beerens Groep B.V. wenst af te wijken dan dient de wederpartij een voorstel daartoe expliciet en schriftelijk aan Beerens Groep B.V. te richten. Acceptatie van zulks een wijzigingsvoorstel zijdens de wederpartij kan door Beerens Groep B.V. enkel expliciet en schriftelijk geschieden.
1.5 Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Beerens Groep B.V. en wederpartij zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 2:
Offertes en orders
2.1 De door Beerens Groep B.V. gemaakte offertes, aanbiedingen, voorraadlijsten en prijscouranten zijn geheel vrijblijvend en binden haar derhalve niet. De in een offerte vermelde prijzen zijn excl. BTW, tenzij anders aangegeven.
2.2 Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prijsopgaven, prospecti, catalogi, tekeningen, ontwerpen, orderbevestigingen, berekeningen, maat- en gewichtsopgaven, kleuropgaven alsmede door Beerens Groep B.V. verstrekte gegevens, binden laatstgenoemde niet.
2.3 Overeenkomsten waarbij Beerens Groep B.V. partij is, gelden eerst als gesloten: a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgestelde overeenkomst of ingevuld formulier en wel vanaf de dag van ondertekening, dan wel; b) na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door wederpartij van een door Beerens Groep B.V. gedaan aanbod; c) bij gebreke daarvan, door de overhandiging door wederpartij aan Beerens Groep B.V. van de aan te leveren zaken en/of informatie.
2.4 Indien een natuurlijk persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijk persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van het contract – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijk persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
2.5 Beerens Groep B.V. behoudt het recht voor een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.
2.6 Indien de aanvaarding door wederpartij afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Beerens Groep B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Beerens Groep B.V. anders aangeeft.
2.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Beerens Groep B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.8 Indien Beerens Groep B.V. met wederpartij meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.
2.9 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten.

Artikel 3:

Risico

3.1 De goederen zijn, ook ingeval aan Beerens Groep B.V. de verzorging van het vervoer wordt opgedragen, terstond na het verlaten van het magazijn, voor rekening en risico van de wederpartij (daaronder begrepen het transportrisico, molestrisico en alle andere risico’s).

Artikel 4:

Afnameverplichting

4.1 De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de weder partij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 5:

Levertijd

5.1 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de wederpartij Beerens Groep B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6:

Deelleveringen en samengestelde prijsopgaven

6.1 Het is Beerens Groep B.V. toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Beerens Groep B.V. bevoegd elke deellevering te factureren.
6.2 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 7:

Annulering

7.1 Annulering van een order dient te geschieden binnen 8 dagen na plaatsing van de order. Annulering van een order door de wederpartij wordt, naar vrije keuze van Beerens Groep B.V., slechts geaccepteerd, indien de wederpartij bereid is de reeds door Beerens Groep B.V. gemaakte kosten te betalen. Deze kosten bedragen ten minste 15% van de overeengekomen prijs met een minimum bedrag van € 250,– onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.
7.2 Annulering dient te geschieden bij aangetekend schrijven.

Artikel 8:

Beëindiging van de overeenkomst

8.1 De vorderingen van Beerens Groep B.V. op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – Na het sluiten van de overeenkomst aan Beerens Groep B.V. ter kennis gekomen omstandigheden geven laatstgenoemde goede grond te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. – Indien Beerens Groep B.V. de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is. – In de genoemde gevallen is Beerens Groep B.V. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding der overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Beerens Groep B.V. schadevergoeding te vorderen.
8.2 Indien zich omstandigheden voordoen m.b.t. personen of materiaal waarvan Beerens Groep B.V. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevorderd, is Beerens Groep B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
8.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Beerens Groep B.V. op wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Beerens Groep B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
8.4 Beerens Groep B.V. behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9:

Eigendomsvoorwaarden

9.1 Beerens Groep B.V. behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de wederpartij afgeleverde zaken voor, zulks tot al haar vorderingen op de wederpartij ter zake van de tegenprestatie voor door Beerens Groep B.V. aan de wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, alsmede ter zake van de tegenprestatie voor door Beerens Groep B.V. krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of nog te verrichten werkzaamheden en ter zake van schadevergoeding wegens het niet nakomen van de hiervoor bedoelde overeenkomsten zijn voldaan.
9.2 Door Beerens Groep B.V. afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
9.3 Beerens Groep B.V. wordt hierbij door de wederpartij onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. De wederpartij dient hiertoe haar medewerking te verlenen op straffe van verbeurte van een boete van € 500,– per dag dat zij hiermede in gebreke blijft. Door terugneming van Beerens Groep B.V. wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij Beerens Groep B.V. dit de wederpartij heeft medegedeeld.
9.4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Beerens Groep B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.
9.5 De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Beerens Groep B.V.: – De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te doen verzekeren en verzekerd te houden tegen, brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering aan Beerens Groep B.V. ter inzage te geven. – Alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars m.b.t. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Beerens Groep B.V. op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 B.W. – De vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Beerens Groep B.V. geleverde zaken te verpanden aan laatstgenoemde op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3: 239 B.W. – De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Beerens Groep B.V. – Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Beerens Groep B.V. ter bescherming van haar eigendomsrechten m.b.t. de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

Artikel 10:

Reclames

10.1 De controle op het stukstal van het geleverde berust bij de wederpartij. Indien niet terstond na ontvangst omtrent het afgeleverde stukstal wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld als juist erkend. Reclames omtrent eventuele manco’s of beschadigingen moeten om geldig te zijn, door de wederpartij op het ontvangstbewijs worden aangetekend.
10.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Beerens Groep B.V. te melden.
10.3 Niet zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 maand na aflevering schriftelijk te melden aan Beerens Groep B.V.
10.4 Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Beerens Groep B.V. worden geretourneerd.
10.5 Door de gehele of gedeeltelijke verwerking der goederen vervalt ieder recht op reclame.
10.6 Indien de reclame gegrond is zal Beerens Groep B.V. te zijner keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde der geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen, nadat de oorspronkelijke geleverde goederen door Beerens Groep B.V. zijn terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is Beerens Groep B.V. niet verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.
10.7 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Beerens Groep B.V. of zijn medewerkers.
10.8 De wederpartij heeft nimmer het recht om de goederen retour te zenden, tenzij Beerens Groep B.V. hiermee schriftelijk akkoord is gegaan. Indien een retourzending plaatsvindt, waarmee Beerens Groep B.V. zich niet schriftelijk akkoord heeft verklaard en deze laatste desondanks tot de in ontvangstneming overgaat, geschiedt dit steeds voor rekening en risico van de wederpartij. De zending wordt dan door Beerens Groep B.V. voor rekening en risico van de wederpartij ter beschikking van deze laatste gehouden, zonder dat daaruit enige erkenning van de juistheid van eventuele reclames kan en mag worden afgeleid.

Artikel 11:

Prijsverhoging

11.1 Indien Beerens Groep B.V. met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is eerstgenoemde niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs; Beerens Groep B.V. mag de bij aflevering geldende product- of projectprijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de wederpartij evenwel het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12:

Emballage

12.1 Tenzij anders overeengekomen is de gebruikelijke emballage vrij. Wordt de emballage in rekening gebracht, dan wordt deze bij franco retourzending in goede staat, tegen de in rekening gebrachte prijs teruggenomen.

Artikel 13:

Betaling

13.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, in Euro’s. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de wederpartij automatisch derhalve zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim; De wederpartij is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand of een gedeelte daarvan vanaf de vervaldag.
13.2 Ingeval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.
13.3 Door de wederpartij gedane betalingen strekken ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
13.4 Betaling dient overigens plaats te vinden zonder korting of verrekening.
13.5 Beerens Groep B.V. behoudt zich steeds het recht voor (ook in geval de koop op andere condities is afgesloten) de goederen onder rembours te verzenden of vooruitbetaling te vorderen.
13.6 Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijgen van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. In ieder geval is de wederpartij aan Beerens Groep B.V. verschuldigd ten titel van buitengerechtelijke incassokosten: – Over de eerste € 3.250,– 15%. – Over het meerdere tot € 6.500,– 10%. – Over het meerdere tot € 16.250,– 8%. – Over het meerdere tot € 65.000,– 5%. – Over het meerdere 3%.
13.7 Indien Beerens Groep B.V. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
13.8 De wederpartij is aan Beerens Groep B.V., naast de mogelijk direct te incasseren en bij gerechtelijke uitspraak vastgestelde geliquideerde proceskosten, tevens de door deze laatste, verder gemaakte, gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de wederpartij aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien de partijen m.b.t. een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de wederpartij volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 14:

Overmacht

14.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Beerens Groep B.V. zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken c.q. onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: – Stakingen in andere bedrijven dan die van Beerens Groep B.V. – Wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Beerens Groep B.V. – Een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten. – Niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Beerens Groep B.V. afhankelijk is. – Algemene vervoersproblemen, ijsgang, overheidsmaatregelen, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, invoer- en uitvoerbelemmeringen.
14.2 Beerens Groep B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Beerens Groep B.V. haar verbintenissen had moeten nakomen.
14.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Beerens Groep B.V. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Beerens Groep B.V. niet mogelijk is langer duurt dan alle omstandigheden in aanmerking nemende redelijk is, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
14.4 Indien Groep B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15:

Geheimhouding

15.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
15.2 Indien Beerens Groep B.V. op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Beerens Groep B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Beerens Groep B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 16:

Intellectuele eigendom en auteursrechten

16.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Beerens Groep B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die Beerens Groep B.V. toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht en de Auteurswet.
16.2 Alle door Beerens Groep B.V. verkochte en/of geproduceerde zaken, verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Beerens Groep B.V. worden verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verkochte zaken c.q. verstrekte stukken anders voortvloeit.
16.3 Beerens Groep B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17:

Diversen

17.1 Het vervoer der goederen geschiedt immer voor rekeningen risico van de wederpartij. Verticaal transport wordt op basis van nacalculatie doorberekend. Bij montage door Beerens Groep B.V. is gerekend met een ononderbroken montage: voor eventuele onderbrekingen zal per keer € 440,- extra in rekening worden gebracht. De wederpartij dient er derhalve voor zorg te dragen dat de in te richten ruimte schoon en leeg is, zodat met montage direct een aanvang kan worden genomen. Bij montage door Beerens Groep B.V. is in de prijs niet inbegrepen hulp aan derden, in welke vorm dan ook, geen gaten hakken, sleuven freesen en aanwerken e.d.
17.2 Alle verkopen geschieden onder de nadrukkelijke voorwaarde dat alle gebeurtenissen ten aanzien van vrachtposten, invoerrechten, heffingen van overheidswege, belastingen e.d., die een wijziging brengen in de omstandigheden, welke gelden ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, voor rekening van de wederpartij zijn, met dien verstande dat de koopprijs met het bedrag dier meerdere vrachtkosten, heffingen, belastingen, invoerrechten e.d. worden verhoogd.
17.3 Onbeschadigde ontvangen retourmaterialen kunnen door Beerens Groep B.V. worden vergoed. Hiervoor komen echter alleen standaard voorraadartikelen in aanmerking. Speciaal bestelde artikelen komen niet voor vergoeding in aanmerking. Bij creditering wordt 10 % van het factuurbedrag van de ontvangen goederen als handlingskosten in rekening gebracht met een minimum van € 25,-. Daarnaast worden de vrachtkosten van de retourzending bij u in rekening gebracht.

Artikel 18:

Geschilbeslechting

18.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de Burgerlijke Rechter zal elk geschil tussen partijen voortvloeiend uit of ontstaan naar aanleiding van een koopovereenkomst, dan wel van andere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, ingeval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Breda. Beerens Groep B.V. blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de Wet of het toepasselijke Europees Verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 19:

Toepasselijk recht

19.1 Op elke overeenkomst tussen Beerens Groep B.V. en de wederpartij is Nederlands Recht van toepassing.

DOWNLOAD PDF